Telefon: (+48 22) 826 67 00
Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Telefon: (+48 22) 826 67 00                Email: biuro@przegladbudowlany.pl

Dla autorów

Szanowni Państwo,
Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autorzy za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie „Przegląd Budowlany” otrzymują 40 pkt.

Artykuły, których publikacja (po pozytywnych recenzjach) przewidywana jest od stycznia 2024, należy składać przez system ICI Publishers Panel „Index Copernicus”, do którego dostęp jest otwarty przez naszą stronę www.przegladbudowlany.pl od 1 października 2023.

W roku 2024 w dalszym ciągu wydawane będą podwójne numery „Przeglądu Budowlanego”.
Zapraszamy serdecznie do publikacji.

 I INFORMACJE OGÓLNE

 1. „Przegląd Budowlany” – czasopismo naukowo-techniczne od roku 1929 promujące polski przemysł budowlany. Inicjatorem i wydawcą czasopisma było Stowarzyszenie Zawodowe Przemysłowców Budowlanych RP. Od 1949 roku właścicielem pisma jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, którego celem jest transfer wiedzy z zakresu inżynierii lądowej do praktyki budowlanej w zakresie planowania inwestycji, wykonawstwa, projektowania i utrzymania obiektów budowlanych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów i technologii informatycznych.

Od 1.01.2022 roku wydawcą miesięcznika jest Fundacja PZITB powołana przez Zarząd Główny PZITB. 

 1. Czasopismo „Przegląd Budowlany” publikuje:
 • oryginalne artykuły prezentujące rozwiązania problemów naukowo-technicznych ze wszystkich specjalności inżynierii lądowej i architektury,
 • informacje o nowych normach i kierunkach ich zmian,
 • informacje promujące nowoczesne materiały i technologie, w tym technologie informatyczne (np. BIM),
 • prezentacje nowych inwestycji i zastosowań nowoczesnych technologii,
 • informacje na temat działalności Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w szczególności Zarządu Głównego PZITB i poszczególnych oddziałów, w tym informacje o planowanych i odbytych wydarzeniach,
 • materiały dotyczące konferencji naukowo-technicznych,
 • prezentacje prac dyplomowych oraz innych prac technicznych podejmowanych przez studentów kierunku Budownictwo. 
 1. Główne obszary tematyczne „ Przeglądu Budowlanego” to:
 • nowe technologie i materiały dla budownictwa, zwłaszcza rozwiązania ekologiczne,
 • ocena stanu technicznego, wzmacnianie i renowacje obiektów budowlanych,
 • badania służące rozwiązywaniu problemów technicznych inżynierii lądowej,
 • narzędzia informatyczne służące procesowi budowlanemu,
 • prawo budowlane,
 • zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi,
 • kształcenie kadr dla budownictwa,
 • bezpieczeństwo pracy w budownictwie. 
 1. Artykuły są publikowane w wersji papierowej miesięcznika wydawanego w języku polskim – w zeszytach dwumiesięcznych. Od roku 2008 dostępna jest również wersja elektroniczna. 
 1. W związku z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. i przypisaniem do czasopisma dyscyplin naukowych: 

– inżynieria lądowa, geodezja i transport,

– inżynieria materiałowa,

– inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

– architektura i urbanistyka,

obszary tematyczne czasopisma będą rozszerzane w zakresie dodatkowych dyscyplin.  

 1. Czasopismo działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committe on Publication Ethics – COPE) – Kodeks etyki
 2. Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji tj. redaktor czasopisma, autor, recenzent, wydawca, zobowiązani są do zapoznania ze stosowanymi standardami zachowań etycznych i ich przestrzegania.

II RODZAJE ARTYKUŁÓW PUBLIKOWANYCH W „Przeglądzie Budowlanym”

 1. Oryginalny artykuł –artykuł prezentujący oryginalne wyniki prac o charakterze naukowo-technicznym
 2. Artykuł przeglądowy – prezentujący stan wiedzy i/lub techniki w danym obszarze badawczym.
 3. Doniesienia naukowe – krótko prezentujące wstępne rezultaty badań o charakterze naukowo-technicznym o szczególnym znaczeniu.
 4. Studium przypadku – artykuł prezentujący dany przypadek z możliwością wyciągnięcia wniosków

Uwaga: Wykazany przez autora charakter naukowo-techniczny artykułu stanowi podstawowe/wyjściowe kryterium  przygotowania artykułu do publikacji.

Niezależnie od rodzaju publikacji autor powinien wskazać charakter naukowo-techniczny pracy, który zostanie zweryfikowany na etapie wstępnej oceny manuskryptu 

III WARUNKI MERYTORYCZNE I FORMALNE PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW  

 1. W czasopiśmie drukowane są artykuły zgłaszane przez autora lub zamawiane przez redakcję,
 2. Artykuły zgłaszane drukowane są w języku polskim ze streszczeniem w języku polskim i angielskim,
 3. Redakcja przyjmuje do publikacji wyłącznie artykuły oryginalne, które nie były wcześniej opublikowane, za wyjątkiem artykułów opublikowanych jako referaty w materiałach konferencyjnych pod warunkiem, iż nie objęte są one prawami autorskimi – były opublikowane na prawach rękopisu,
 4. Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, w tym materiał zdjęciowy, graficzny, wykresy, tabele itp., które stanowią własny dorobek autora lub zespołu autorskiego. W przypadkach wykorzystania w artykule cudzego dorobku chronionego prawem autorskim autor lub zespół autorów muszą posiadać stosowne zgody lub licencje i przesłać je redakcji lub też wykazać, że tekst, zdjęcia, rysunki itp. są wolne od praw autorskich i odpowiednio to zaznaczyć.
 5. Redakcja przyjmuje artykuły dotyczące tematyki podanej powyżej (punkt I.4).
 1. Redakcja zastrzega, iż zgłoszenie artykułu przez autora nie oznacza jego automatycznej publikacji. 
 2. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą procedurę recenzji przez dwóch recenzentów.
 3. Ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia do publikacji artykułu należy do Redaktora Naczelnego.
 4. Za datę złożenia artykułu do redakcji przyjmuje datę pozytywnej weryfikacji kompletności danych manuskryptu.
 5.  W przypadku odrzucenia artykułu przez Redaktora Naczelnego autor zostanie poinformowany o odmowie publikacji w terminie 30 dni od chwili złożenia artykułu do redakcji, a przysłane materiały zostaną usunięte z bazy artykułów redakcji.
 6. Autor wraz ze zgłoszeniem artykułu składa oświadczenia, w szczególności o: oryginalności tekstu i nienaruszalności praw autorskich, udziale merytorycznym współautorów, a z chwilą przyjęcia do publikacji oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę oraz braku konfliktu interesów.

 IV WARUNKI TECHNICZNE SKŁADANYCH DO PUBLIKACJI ARTYKUŁÓW 

 1.  Autor zgłasza artykuł do publikacji elektronicznie przez system ICI Publisher Panel „ Index Copernicus”, do którego dostęp będzie otwarty przez stronę internetową czasopisma www.przegladbudowlany.pl z dniem 1 października 2023 roku.
 2. Artykuł powinien być przygotowany w poniżej opisany sposób:

1) Strona tytułowa pracy powinna zawierać:

 • Tytuł w języku polskim i angielskim,
 • Imię/imiona nazwisko, afiliację i numer ORCID każdego z autorów oraz adres korespondencyjny do jednego z nich (autor korespondent):

tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko, afiliacja (wydział i nazwa uczelni lub nazwa instytucji zatrudniającej/nazwa firmy), ORCID, e-mail.

2) Streszczenie /Abstract:

Streszczenie w języku polskim i angielskim (do 250 słów oba) – treść streszczenia powinna w sposób prosty oddawać rzetelnie zawartość artykułu (cel pracy, wyniki i wnioski) bez odsyłaczy do rysunków, tabel, wzorów i bibliografii zawartych w tekście pracy. Streszczenie w języku angielskim musi być dokładnym tłumaczeniem tekstu polskiego.

3) Słowa kluczowe:

W języku polskim i angielskim (4–5 słów)

4) Tekst artykułu

 • Teksty należy przygotować w postaci dokumentu MS Word, pisanego czcionką 12 pkt, interlinia 1,5 – wcięcie 1 cm, marginesy 2,5 cm. W tekście powinny być zaznaczone miejsca, do których odnoszą się rysunki.
 • Główny tekst artykułu powinien być poprzedzony krótkim wprowadzeniem wyjaśniającym cel pracy i jego uzasadnienie.
 • Tekst główny artykułu powinien zawierać śródtytuły i powinien kończyć się podsumowaniem i/lub wnioskami. Nie stosuje się numeracji kolejnych części artykułu – tylko same nazwy.
 • W tekście należy powoływać się na kolejne rysunki i tabele (rys. 1, tab. 1). Nie stosuje się odrębnej numeracji dla rysunków, wykresów i fotografii.
 • Wzory matematyczne prosimy przygotować za pomocą edytora MathType, kolejne – w całej pracy – numery wzorów piszemy przy prawym marginesie w nawiasach zwykłych. Zmienne powinny być pisane kursywą i wprowadzane wprost z klawiatury. Pod wzorami należy podać znaczenie poszczególnych oznaczeń, np..:

                                                                                                (1)

gdzie:

νkr – oznacza …., fn – wartość ….., D – średnica …., S – …………..

 • Prosimy również o dołączenie artykułu w pliku PDF.

5) Materiały graficzne – ilustracje – należy przygotować:

 • Ilustracje należy dołączyć i ponumerować w oddzielnych plikach typu: TIFF, JPG albo PDF (rozdzielczość min. 300 dpi), wymagane są podpisy tabel i rysunków. W przypadku tabel wskazane jest dodatkowe przesłanie ich treści.
 • W tekście pracy należy wskazać miejsce umieszczenia tabel, rysunków i wzorów wraz z podpisem np.: tabl.1 podpis; 1 podpis, źródło: [2]/autor.
 • W przypadku fotografii przedstawiających osoby ( inne niż autorzy) należy dołączyć oświadczenia tych osób wyrażające zgodę na publikację tych zdjęć.

6) Wytyczne do przygotowania bibliografii:

Materiały, na które autor się powołuje, należy zestawić na końcu artykułu w następujący sposób:

 • Materiały (artykuły, książki, normy) powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich cytowania w tekście za pomocą numeracji w nawiasie kwadratowym, np. [1], [2-5].
 • Daną pozycję należy wymienić w spisie tylko raz, gdy występuje po raz pierwszy. Przy kolejnym odwołaniu w tekście danej pozycji oznaczamy w treści taki sam zapis np. [1].
 • Forma zapisu wg wzoru:
  – Czasopisma: Imię i nazwisko/Imiona nazwiska autorów, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, tom, rok wydania, numer wydania, numer DOI (lub jeżeli nie ma numeru DOI – numery stron),
  – Książki: nazwisko(a) i inicjały imion autora(ów), tytuł książki, tom, wydawnictwo, miejsce wydania: rok wydania,
  – Normy: numer normy, rok wydania, tytuł,
  – www: dokładny adres strony www, do której autor(rzy) się odwołuje oraz datę dostępu,

– W przypadku cytowania pracy doktorskiej należy podać nazwisko autora, tytuł pracy, miejsce obrony pracy doktorskiej,

 – W przypadku cytowania patentu należy podać nazwisko/a autora/ów  nazwę instytucji lub firmy, którą autor reprezentuje, datę i numer patentu.

 • Autocytowania nie powinny przekraczać 20% pozycji bibliografii.
 • Spis zawiera wszystkie pozycje w kolejności powoływania na nie w tekście.

V PROCEDURA KWALIFIKACYJNA - RECENZOWANIE

Otrzymany artykuł zostanie poddany następującej procedurze kwalifikacyjnej:

 1. Wszystkie nadesłane artykuły przechodzą ocenę wstępną pod kątem kompletności oraz zgodności z tematyką czasopisma,
 2. Po pozytywnej weryfikacji kompletności danych, nadesłane artykuły przechodzą procedurę recenzowania.
 3. Artykuł jest recenzowany anonimowo przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, którą reprezentuje autor lub poszczególni członkowie zespołu autorskiego (double blind review).
 4. Recenzja ma formę pisemną i może zawierać sugestię wprowadzenia zmian, uzupełnień lub dodatkowych wyjaśnień. Wykonywana jest w systemie zgodnie z zamieszczonym formularzem.
 5. O wyniku recenzji autorzy są informowani drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu.
 6. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu artykułu do druku decyduje Redaktor Naczelny.
 7. Redakcja – w uzgodnieniu z autorem (korekta autorska) – zastrzega sobie prawo edycji tekstów, redagowania i ich skracania, korekty tytułów i śródtytułów itp.
 8. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.

VI GHOSTWRITING i GUEST AUTHORSHIP

Informujemy, że we wszystkich przypadkach wykrytej nierzetelności naukowej prace nie będą akceptowane przez wydawnictwo. Za przejaw nierzetelności naukowej przyjmuje się autorstwo widmo (ghost writing), autorstwo gościnne (guest authorship) i autorstwo grzecznościowe (gift authorship). Wyjaśniając:

 • ghost writing – gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub nie wymieniono jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w artykule,
 • guest/gift authorship- udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako autor lub współautor artykułu.

VII PRAWA AUTORSKIE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Autor lub zespół autorów muszą posiadać pełne prawa autorskie do zgłoszonego do publikacji tekstu, w tym materiału graficznego: zdjęć, rysunków, wykresów itp.
 2. W przypadku wykorzystania w artykule cudzego dorobku chronionego prawem autorskim, autor lub zespół autorów muszą posiadać stosowne zgody lub licencje i przesłać je redakcji lub też wykazać, że tekst, zdjęcia, rysunki itp. są wolne od praw autorskich.
 3. W przypadku gdy opublikowany artykuł naruszy prawa autorskie osób trzecich, wyłączną i pełną odpowiedzialność prawną i finansową ponosi autor lub zespół autorów. 

VIII OBJĘTOŚĆ ARTYKUŁU NAUKOWEGO  

Objętość tekstu artykułu naukowego lub przeglądowego nie powinna przekraczać 10 stron (4400 znaków/strona, czcionka 12) wraz z piśmiennictwem rysunkami i tabelami oraz podpisami pod rysunki i tabele.

Formularz recenzji

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej. Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.