Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

 
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

 

2018-02

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 2/2018
>>

Summaries in English
2/2018

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

Ostatnie posiedzenie ZG PZITB w 2017 roku

20 grudnia 2017 roku odbyło się w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego PZITB. Na wstępie przewodniczący Ryszard Trykosko powitał członków ZG na posiedzeniu. Wspomniał zmarłych w ostatnich miesiącach: Tadeusza Ciążka, Zofię Zwierzchowską, Michała Dziewińskiego. Dr hab. inż. Tadeusz Ciążek, profesor Politechniki Lubelskiej, przez wiele lat był specjalistą z zakresu konstrukcji betonowych. Był wielką postacią środowiska budowlanego, zaangażowanym w prace Wydziału Budownictwa i Architektury PL. W latach 1992–2012 pełnił wiele funkcji kierowniczych. Był uhonorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, branżowymi i stowarzyszeniowymi. W 1996 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. dalej

Stan graniczny użytkowalności
w konstrukcjach murowych
– przepisy normowe i wyniki badań

Stan graniczny użytkowalności SGU (z ang. serviceability limit states – SLS) to drugi stan graniczny metody stanów granicznych stosowanej obecnie przy wymiarowaniu większości konstrukcji,
w tym i konstrukcji murowych. Norma PN-EN 1990 definiuje stany graniczne użytkowalności jako stany odpowiadające warunkom, po przekroczeniu których konstrukcja lub
jej element przestają spełniać stawiane im wymagania użytkowe. Oznacza to, że stany graniczne użytkowalności dotyczą spełnienia funkcji konstrukcji w trakcie eksploatacji, komfortu użytkowników oraz wyglądu. W normie murowej PN-EN 1996–1-1 [2] nie podano żadnych szczegółowych zaleceń ani wzorów dotyczących obliczeniowego sprawdzania stanu granicznego użytkowalności. Założono, że konstrukcje murowe niezbrojone spełniające stan graniczny
nośności nie wymagają sprawdzenia stanu granicznego użytkowalności.
Jak pokazuje praktyka budowlana oraz liczne wyniki badań, założenie takie nie zawsze jest bezpieczne. W niniejszej pracy opisano wyniki badań murowanych ścian z cegły pełnej, autoklawizowanego betonu komórkowego i z elementów silikatowych oraz odniesiono je do zapisów normowych. Analizowano zarysowanie ścian, które jest podstawowym przypadkiem SLS w konstrukcjach murowych..Dalej

Badanie przyczepności prętów
kompozytowych GFRP oraz BFRP do betonu

Na rynku wyrobów budowlanych rośnie zainteresowanie produkcją, dystrybucją i stosowaniem prętów kompozytowych GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer) oraz BFRP (Basalt Fiber Reinforced Polymer). Ich popularność wzrasta ze względu na liczne zalety: niską korozyjność, brak przewodności elektrycznej, niewrażliwość na pole elektromagnetyczne, niską masę prętów. Trzeba dodać, że niski współczynnik sprężystości i brak cech plastycznych kompozytu ograniczają jednak jego zastosowania konstrukcyjne. Przy produkcji prętów FRP stosowane są różne rodzaje wykończenia powierzchni: oplot z pasm włókien nasączonych żywicą, posypka kwarcowa, zagłębienia odciśnięte przez formę produkcyjną. To powoduje, że przyczepność prętów FRP jest bardzo zróżnicowana i każdorazowo musi być zdefiniowana i gwarantowana przez producenta. Metody badania przyczepności prętów FRP do betonu nawiązują do metod badania prętów stalowych [3, 4, 7]. W relacjonowanych badaniach zastosowano normową metodę odnoszącą się do prętów stalowych.dalej

 

Jubileusz 70-lecia urodzin prof. Adama Zybury

20 grudnia 2017 r. na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej
odbyło się uroczyste Seminarium Naukowe z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. inż. Adama Zybury. Profesor Adam Zybura jest uznanym i cenionym w kraju oraz za granicą specjalistą
z zakresu trwałości konstrukcji budowlanych. Na Wydziale Budownictwa stworzył od podstaw „szkołę trwałości konstrukcji”, którą obecnie rozwijają kolejne pokolenia jego wychowanków. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1978 r., stopień doktora habilitowanego w 1992 r., natomiast tytuł profesora w 2008 r. Jest autorem i współautorem około 270 publikacji, w tym 14 monografii i podręczników. Wypromował 8 doktorów nauk technicznych: Magdalenę Klakočar-Ciepacz (1999), Abdula Rahmana Ali (1999), Mariusza Jaśnioka (2002), Tomasza Jaśnioka (2004), Andrzeja Śliwkę (2007), Katarzynę Domagałę (2011), Barbarę Słomkę-Słupik (2012) i Zofię Szwedę (2013). Przy wsparciu prof. Zybury habilitację uzyskali: Abraham Alsabry – przed zmianą nazwiska Abdul Rahman Ali (2012), Tomasz Krykowski (2014) oraz Mariusz Jaśniok (2014). Przez 14 lat, w okresie od 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2017 r., prof. Zybura pełnił funkcję kierownika Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej. dalej

Zabezpieczenie stali zbrojeniowej
przed korozją w betonie metodą
cynkowania ogniowego

Według Eurokodu 2 [N6], dotyczącego projektowania konstrukcji
betonowych, zapewnienie odpowiedniej trwałości w zakładanym okresie użytkowania należy realizować głównie
poprzez dobór odpowiedniej grubości i jakości otulenia zbrojenia. Na podstawie klasy ekspozycji budowli (wskazującej na źródło zagrożenia korozją) oraz uwzględniając klasę konstrukcji, ustala się minimalną grubość otulenia oraz minimalną klasę wytrzymałości betonu. W Eurokodzie 2 dopuszczono również możliwości zmniejszenia minimalnego otulenia w przypadku zastosowania ochrony powłokowej betonu lub alternatywnie zastosowania „stali nierdzewnej lub innych specjalnych kroków” [N6]. To ogólnikowe stwierdzenie dopuszczające „inne specjalne kroki” wskazuje między innymi na możliwość użycia zbrojenia chronionego przed korozją za pomocą ogniowej powłoki cynkowej. Warto zaznaczyć, że stosowanie ochrony powłokowej zbrojenia w betonie zostało opisane i wyjaśnione w fib Bulletin 49 [N4]. 4

O belkach stalowych niewrażliwych na zwichrzenie
Steel beams not susceptible to lateral buckling

Stosunkowo wysoka granica plastyczności stali umożliwia kształtowanie konstrukcji o relatywnie niewielkich grubościach ścianek i gabarytach przekroju poprzecznego. Zaleta ta jest jednocześnie wadą – duże smukłości mogą być przyczyną występowania zjawisk niestateczności, które sprawiają, że stan graniczny nośności jest osiągany przy naprężeniach mniejszych od granicy plastyczności stali. Nośność belek zginanych jest efektem interakcji trzech zjawisk fizycznych: plastyczności, niestateczności i naprężeń rezydualnych..Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study

Autorzy: Dariusz Kasznia, Jacek Magiera,
Paweł Wierzowiecki

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. Warszawa 2018

BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność, metodologia realizowania inwestycji budowlanej pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. BIM nie dotyczy tylko budynków, ale wszystkich obiektów budowlanych. BIM to również zmiana relacji inwestor–projektant–wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Ponieważ BIM jest stosunkowo nową metodologią, która w Polsce dopiero „raczkuje”, ilość dostępnych materiałów w języku polskim jest bardzo ograniczona, stąd pomysł na napisanie tej książki. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców i inwestorów, a w szczególności do przedstawicieli inwestora publicznego. Naszym celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji publicznej zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązującej w Polsce ustawy Prawo zamówień publicznych oraz związanych z nią innych dokumentów i regulacji. W kolejnych rozdziałach znajdziecie Państwo omówienie najważniejszych zagadnień związanych z BIM oraz pokazanie podstawowych rozwiązań stosowanych podczas wdrożenia. Książka wskazuje reguły, które powinno się stosować podczas realizacji projektu zgodnie z metodologią BIM i uczulić na potencjalne niebezpieczeństwa. Jednym z pomysłodawców tej publikacji jest Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB i wielki propagator BIM w Polsce. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM.

Katastrofy budowlane

Autor: Jacek Szer

Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2018

Najpoważniejszymi skutkami ryzyka występującego w obszarze w budownictwie są katastrofy budowlane. Ich skutkiem może być w najmniejszym zakresie zniszczenie mienia, a w najgorszym zaś przypadku utrata zdrowia lub życia ludzkiego.
Bezpieczeństwo w budownictwie zależy od bardzo wielu czynników, a nie na wszystkie z nich bezpośredni wpływ ma człowiek. Jakkolwiek byśmy się nie starali, wszystkim katastrofom nie jesteśmy w stanie zapobiec. Nawet dochowanie najwyższej staranności na wszystkich etapach realizacji przedsięwzięcia budowlanego nie zawsze uchroni nas przed przypadkami ich zniszczeń. Ważne jest jednak to, aby znacząco ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń, a jeśli już się wydarzą – minimalizować ich skutki.
Katastrofy budowlane uczą nas również, jak istotne są działania prewencyjne i informacyjne, podnoszące poziom wiedzy społecznej na temat czynników zagrożeń i świadomego użytkowania obiektów budowanych.
Niniejsza publikacja stanowi kompleksową analizę przyczyn powstania oraz skutków katastrof budowlanych. Co ważne, została opracowana na podstawie informacji dostępnych w rejestrze katastrof prowadzonego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego i oparta o dane statystyczne z długiego okresu, z terenu całej Polski. Aby jak najlepiej zobrazować skutki katastrof, autor posłużył się wieloma przykładami, w tym – tymi najdramatyczniejszymi. Wskazał przy tym najważniejsze czynniki ryzyka w działalności budowlanej i rekomendacje skutecznych działań prewencyjnych.
Książka skierowana jest do osób zajmujących się problemami utrzymania i eksploatacji obiektów budowlanych – zarówno od strony naukowej, jak i technicznej. To także doskonałe narzędzie dla przedstawicieli organów administracji publicznej.

Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016
Autor: Artur Kisiołek

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Poznań-Środa Wielkopolska 2017

Publikacja obok walorów o znaczeniu technicznym, do których należy syntetyczna prezentacja wybranych systemów stropowych, stanowi oryginalną analizę rynku produktów stropowych, koncentrując się na kwestiach marketingowych. Można ją z całym przekonaniem polecić dla szeroko pojętego grona uczestników procesu budowlanego, w tym głównie projektantów, wykonawców oraz ostatecznych nabywców.
Zaletą recenzowanej pracy jest to, iż przedstawia problematykę widzianą w dwóch płaszczyznach. Autor z jednej strony jako inżynier wykazuje znakomitą znajomość zagadnień technicznych, z drugiej zaś jako ekonomista sprawnie porusza się w obszarze reguł rynkowych, a zwłaszcza działań marketingowych.


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015