Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 


Od Przewodniczącego PZITB Ryszarda Trykosko

R-TrykoskoKoleżanki i Koledzy,

Po raz drugi mam zaszczyt i honor przywitać Szanowne Koleżanki i Kolegów, członków Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, na łamach „Przeglądu Budowlanego” z okazji dla mnie szczególnej, bowiem wolą 49. Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB odbytego 3–5 czerwca 2016 roku w Olsztynie powierzono mi ponownie obowiązki przewodniczącego Związku i kierowania jego pracami przez okres kolejnej kadencji lat 2016–2020.
Ponowny wybór jest dla mnie wielkim wyróżnieniem, a wynik głosowania nad wyraz sympatyczny i satysfakcjonujący, lecz czyni go wielką odpowiedzialnością. Delegaci docenili bowiem mój wkład i zaangażowanie w kierowanie Związkiem w ciągu ostatnich 4 lat poparty wiedzą i doświadczeniem zawodowym w budownictwie. Jeszcze raz dziękuję za okazane zaufanie. Podkreślam przy tym, że w pojedynkę nie osiąga się sukcesu – to praca zespołowa. dalej

Technologia deskowań ULMA
dla metody nasuwania podłużnego na przykładzie rozwiązań zaprojektowanych dla wiaduktu MS-6 w ciągu S5 oraz estakady E-1 w ciągu S19

W ramach inwestycji drogowych zaplanowanych w Polsce do 2020 r. istotnie wzrosła liczba obiektów mostowych realizowanych metodą nasuwania podłużnego. Polega ona na prefabrykacji kolejnych segmentów ustroju nośnego na uprzednio przygotowanym stanowisku, a następnie, po sprężeniu z wcześniej wykonanymi segmentami, ich wysuwie przy użyciu urządzeń hydraulicznych na przygotowane wcześniej podpory..Dalej

Tworząc i niszcząc.
O funkcjach pomocniczych i tymczasowych konstrukcji
budowlanych w historii ludzkości

W budownictwie obiekty projektuje się najczęściej jako stałe, przewidziane na dłuższy czas użytkowania. Typowe
budynki są projektowane na 50 lat, a obiekty monumentalne, mosty, tamy i elektrownie na okresy dłuższe, nawet kilkusetletnie. Ma to konsekwencje w kształtowaniu, buduje się je bowiem z trwałych materiałów, projektując na obciążenia klimatyczne jak śnieg czy wiatr o długich okresach powrotu. Istnieje jednak duża grupa konstrukcji, traktowanych jako tymczasowe, które w przeciwieństwie do stałych są projektowane na znacznie krótsze okresy użytkowania. Pomocnicze konstrukcje budowlane potocznie kojarzą się najczęściej z rusztowaniami fasadowymi, umożliwiającymi prace na wysokości, wnoszonymi w czasie remontu lub budowy obiektów. Jest to jednak znacznie szersza grupa różnych konstrukcji określana w Eurokodzie 1991–1–6 jako „jakiekolwiek konstrukcje związane z procesem wykonywania, które nie są wymagane po wykonaniu czynności związanych z zakończeniem robót i mogą być usunięte”. Do tej grupy zalicza się deskowania, rusztowania, systemy podparcia, wieże nośne, tamy, usztywnienia i dzioby montażowe.
Z kolei konstrukcje tymczasowe to takie, których przewidywany czas użycia wynosi kilka lat. Z wiedzy autorek wynika, że nie analizowano dotychczas tych konstrukcji w historycznym kontekście ich wpływu na dzieje ludzkości. Rola rusztowań, pomimo ważności w dziejach, nie jest w ogóle doceniana wśród historyków, architektów, inżynierów ani badaczy ludzkich dziejów. Artykuł ma również na celu zwrócenie uwagi, poprzez subiektywnie wybrane przykłady, na różne zaskakujące zastosowania konstrukcji pomocniczych, kojarzonych
zwykle tylko z przemysłem budowlanym. Dalej

 

Wręczono nagrody
w Konkursie Budowa Roku 2015

24 maja 2016 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość rozdania nagród laureatom
Konkursu PZITB Budowa Roku 2015 – XXVI edycja Konkursu została organizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Sędziowie ocenili 59 zrealizowanych budów, nagrody
i wyróżnienia przyznano w dziesięciu kategoriach. Najważniejszy tytuł Budowa Roku 2015 (nagroda I stopnia) przypadł 21 obiektom, które charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Galę poprowadził przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu PZITB BUDOWA ROKU – Zdzisław Binerowski. dalej

Aktualne postrzeganie problemów oceny mrozoodporności na podstawie charakterystyk
porów powietrznych w stwardniałych betonach

Norma PN-EN 206 dla zapewnienia mrozoodporności betonu podaje wymagania w zakresie minimalnej klasy betonu, minimalnej zawartości cementu, maksymalnego wskaźnika wodno-cementowego oraz w klasach
ekspozycji XF2-XF4 minimalną zawartość powietrza w mieszance betonowej na poziomie 4%, jednakże nie przewiduje weryfikacji mrozoodporności betonu na podstawie badań. Normy dla betonów nawierzchniowych, nawierzchni lotniskowych, mostów oraz zaktualizowane Ogólne Specyfikacje Techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla betonu, oprócz wymagań w zakresie składu betonu, określają również metodykę badawczą oraz różnorodne kryteria oceny mrozoodporności betonów. Jednym z coraz powszechniej stosowanych kryteriów jest ocena mrozoodporności na podstawie
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. Krajowe publikacje wskazują na złożoność problemów wynikających z powyższych wymagań, których konsekwencją jest problem z zapewnieniem mrozoodporności wbudowywanych betonów.dalej

Modernizacja podwórza
modernistycznej kamienicy gdyńskiej

Obiekty zabytkowe usytuowane są najczęściej w kwartałach miast, które w  okresie minionym stanowiły ścisłe
centrum miasta. Potrzeba ochrony tych obiektów wynika z konieczności zachowania reprezentatywnych świadków techniki budowlanej, rzemiosła budowlanego, a niekiedy również technologii produkcji materiałów budowlanych. W przypadku Gdyni znaczną część tego rodzaju obiektów stanowią budynki, które do chwili obecnej użytkowane są zgodnie z pierwotną funkcją – jako obiekty zamieszkania zbiorowego. Jednak w bardzo wielu przypadkach wieloletnie zaniedbania inwestycyjne, brak prowadzenia remontów okresowych, a bardzo często brak przeprowadzenia remontu kapitalnego przyczyniły się do bardzo istotnego pogorszenia stanu technicznego budynków jako całości, jak również do daleko posuniętej dekapitalizacji poszczególnych ich elementów. Prowadzenie prac remontowo-naprawczych w zamieszkałych budynkach wielorodzinnych jest utrudnione, w porównaniu do prowadzenia prac w obiektach, które można wyłączyć z użytkowania, a konieczność uwzględnienia podczas prac zabytkowego charakteru budynków jest dodatkowym czynnikiem utrudniającym prowadzenie prac renowacyjnych 4

 

2016-7/8

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 07-8/2016
>>

Summaries in English
07-8/2016

>> Beton CEMEX wykorzystany w projekcie światowej sławy architekta
>> System szkoleń regulujących
i podnoszących kompetencje osób związanych z branżą rusztowań – PIGR
>> Rusztowania: bezpieczny montaż i użytkowanie w kontekście art.73.1. ustawy Prawo budowlane – RAMIRENT
>> PERI DUO – Innowacyjna technologia. Bezpieczne, efektywne i uniwersalne deskowanie
>> Do jakości podchodzimy
kompleksowo – Jakość obsługi Palisander na budowie Mlekovita 3
>> Nowoczesne technologie
w budownictwie – od fundamentu po dach – Jordahl & Pfeifer
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2016 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015