Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
autodesk
baner


Od Przewodniczącego
Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Budownictwa

Prezes TyrkoskoKoleżanki
i Koledzy,


Jesteśmy w pełni sezonu budowlanego. Podobnie jak na budowach, gdzie trwa intensywna praca również i my w Związku prowadzimy szeroką działalność organizacyjną. O kilku wyróżniających się projektach jakie miały miejsce lub zaistnieją w najbliższej przyszłości pozwolę sobie
Koleżankom i Kolegom wspomnieć.
Rozpocznę jednak od życzeń i podziękowań związanych z zakończoną w skali kraju kampanią sprawozdawczo-wyborczą w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, zaprzyjaźnionej z PZITB organizacji samorządu zawodowego zrzeszającego tych spośród nas, którzy czynnie wykonują zawód projektanta i inżyniera budownictwa. Dziękuję za obopólną owocną i konstruktywną współpracę. W nowej kadencji życzę realizacji nakreślonych przez Izbę ambitnych planów, zamierzeń i celów jak również kontynuacji dobrze układającej się wzajemnej współpracy.dalej

XXIX Ogólnopolska Konferencja „Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji – WPPK-2014”

Pod koniec marca odbyła się w Szczyrku XXIX Konferencja WPPK. To ważne wydarzenie w środowisku inżynierów budownictwa, a zwłaszcza pracujących w projektowaniu i nadzorze. WPPK zostało już ocenione przez jej uczestników w prawie trzydziestoletniej tradycji, że w obecnym ukształtowaniu i rozwoju organizacyjnym WPPK stała się INSTYTUCJĄ, istniejącą i funkcjonującą w sposób stały, utrzymującą kontakt i współpracę z wykładowcami, uczestnikami, wystawcami i innymi stałymi czy potencjalnymi uczestnikami. Tworzą oni ten fragment środowiska
branżowego, który potrzebuje kontaktów, dostępu do informacji, nowości, ofert producentów wyrobów i specjalistycznych robót budowlanych.
Tegoroczne WPPK wyróżniły się kilkoma nowościami, do których można zaliczyć rozpoczęcie nowego czteroletniego cyklu tematycznego „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych” z podtytułem „Konstrukcje żelbetowe” oraz powrót do nowego-starego miejsca zakwaterowania – Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku oraz zajęcie luksusowego Hotelu „Meta Wine&Spa”..Dalej

Napowietrzne koleje linowe
– zarys historyczny i współczesne
rozwiązania techniczne

koleje linowe

Kolej linowa jest środkiem transportu przeznaczonym do przewozu ludzi lub materiałów za pomocą urządzeń jezdnych połączonych z systemem lin. Współczesny rozwój w dziedzinie tych konstrukcji jest związany głównie z aktualnymi potrzebami różnego rodzaju form ruchu turystycznego, a także coraz częściej z potrzebą alternatywnego środka komunikacji w obszarach
śródmiejskich.
Zaletami transportu koleją napowietrzną są przede wszystkim:
• możliwość łatwego pokonywania przeszkód terenowych, odcinków o znacznych różnicach wysokości terenu i docierania do trudno dostępnych pod względem logistycznym miejsc,
• bezkolizyjność, pozwalająca na prowadzenie trasy kolei linowej na obszarze, gdzie ze względu na brak miejsca nie jest możliwe zastosowanie innego środka transportu, lub gdzie istnieją już naziemne środki transportu, które są przeciążone,
• łatwość utrzymania w sprawności trasy, zwłaszcza w warunkach zimowych,
• możliwość łatwej mechanizacji i automatyzacji ruchu,
• w przypadku, gdy nie ma gotowych dróg komunikacyjnych,
konkurencyjne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Dalej

 

Porozumienie o współpracy między PSP i PZITB

porozumienie

19 maja 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia: przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko, sekretarz PZITB Wiktor Piwkowski, skarbnik PZITB Waldemar Szleper oraz przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej: Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń starszy brygadier Paweł Janik oraz Zastępca Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń starszy brygadier Piotr Wojtaszewski, w sprawie podpisania „Porozumienia o współpracy” między PZITB i PSP.dalej

II Ogólnopolska Konferencja Prawnicza – Prawo Inwestycji Budowlanych

10 kwietnia br. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Prawnicza – Prawo Inwestycji Budowlanych. Organizatorami konferencji byli Business Option s.c. oraz Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara. Konferencja przebiegła w trzech blokach tematycznych: prawne aspekty realizacji inwestycji budowlanych, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym.
W gronie prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. Tomasz Bąkowski, Wiesław Bielawski, Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki przestrzennej, Andrzej Zwara, Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski oraz dr Piotr Otawski. Po każdej części odbyły się panele dyskusyjne, do których zaproszenia przyjęli: Ryszard Trykosko (Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa), Wojciech Gęsiak (Prezes Krajowej Rady Izby Architektów RP), Ryszard Kowalski (Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa), Jacek Lenart (W-ce Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich), Jakub Troszyński (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). 4

Stan awaryjny stropu w budynku użyteczności publicznej będący
następstwem błędów projektowych i wykonawczych

Awarie

Wpływ na aktualny stan techniczny obiektów ma jakość dokumentacji
projektowej, realizacja prac budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz ich właściwa eksploatacja. Niezwykle ważne jest także dokonywanie rzetelnych przeglądów okresowych obiektów, które pozwalają na wczesne wykrycie powstających usterek oraz ich eliminację w trakcie planowych remontów. Błędy projektowe i wykonawcze, realizacja prac budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zgodna z przeznaczeniem eksploatacja obiektu, wykonywanie okresowych przeglądów obiektu przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami oraz planowanie i wykonywanie remontów w ustalonych terminach pozwalają na wczesne wykrycie powstających usterek [1-3]. Usuwanie przyczyn i następstw błędów projektowych i wykonawczych jest zazwyczaj bardzo kosztowne, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej także dodatkowo utrudnione ze względu na częsty brak możliwości wyłączenia obiektu z użytkowania na czas remontu. 4

 

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2014 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

2014-06

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 06/2014
>> English Summaries 06
>> Wyniki realizacji projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju” – Maria Kamińska, Marek Lefik
>> V Kongres Stolarki Polskiej – pod znakiem ekspansji zagranicznej i montażu
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 


"Przegląd Budowlany" poleca:
Knauf Mendera Halicka

Obliczanie konstrukcji żelbetowych
według Eurokodu 2
Zasady ogólne i zasady dotyczące budynków

Autor: Michał Knauff

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przestawione w sposób prostszy niż w normie. W sposób uporządkowany i przejrzysty zostały także opisane: przepisy dotyczące obliczania ze względu na ścinanie, informacje dotyczące wyznaczania wytrzymałości
betonu i współczynnika pełzania w zależności od jego wieku, sposoby obliczania sił wewnętrznych w silosach, konsekwencje zastosowania
tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowanie tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych.

Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięciaAutorzy: Zbigniew Mendera, Leszek Szojda,
Grzegorz Wandzik

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce omówiono zasady projektowana kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Autorzy przybliżają najaktualniejsze wymagania wynikające z wprowadzenia w Polsce norm europejskich PN-EN. Książka ma na celu ułatwienie projektantom nawigacji w rozbudowanej strukturze norm obowiązujących od 2010 roku. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono ogólne wiadomości związane z projektowaniem linii elektroenergetycznych, w tym stosowaną terminologię, metody zapewnienia niezawodności linii przesyłowych, podstawowe elementy linii elektroenergetycznych:

– przewody i izolatory, a także podstawowe wymagania elektryczne mające wpływ na kształtowanie konstrukcji wsporczych;

– normowe zasady określania oddziaływań na przewody i słupy;

– analizę przewodów według zasad mechaniki cięgien wraz z ustalaniem sił oddziaływania przewodów na konstrukcje wsporcze.

Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze
Autorzy: Anna Halicka, Dominika Franczak

Wydawnictwo Naukowe PWN 2013

Drugi tom nowoczesnego podręcznika poświęconego
projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich. Autorki kompleksowo omówiły najważniejsze zasady i reguły obliczeniowe dotyczące projektowania, realizacji i napraw zbiorników przemysłowych,
zbiorników w oczyszczalniach ścieków i zbiorników wodociągowych.
W pierwszej części tego tomu opisały; oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki (Eurokod 2-3 – projektowanie zbiorników żelbetowych, Eurokod 1-4 – obciążenia oddziałujące na zbiorniki i silosy), zasady obliczania sił wewnętrznych na ściany zbiorników o przekroju kołowym oraz na zbiorniki prostopadłościenne; obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych; zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia zbiorników; wykonawstwo, szczególne konstrukcje zbiorników oraz ich trwałość, awarie i naprawy.Szczególną zaletą książki są wyczerpujące omówienia i komentarze do wymagań normowych w zakresie projektowania zbiorników na ciecze.


 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd

 


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007