Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
baner

Statoil

III Forum Budowlane
– Płock 2014

W dniach 22 i 23 października w płockiej Filii Politechniki Warszawskiej przy ul. Łukasiewicza 17 w Płocku odbyło się III Forum Budowlane – Płock 2014. Forum zorganizował Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej we współpracy z organizacjami naukowymi, zawodowymi i gospodarczymi regionu płockiego: Naczelną Organizacją Techniczną FSNT Radą w Płocku, Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego, płockim oddziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Towarzystwem Naukowym Płockim. Wydarzeniu patronowali: prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, przewodniczący Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzej Roch Dobrucki i JM rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt.dalej

Metody pomiaru konsystencji zapraw murarskich

W praktyce budowlanej nieraz mogą wystąpić sytuacje, w których niezbędna staje się znajomość wzajemnych relacji wyników badania konsystencji zapraw murarskich metodą stożka i penetrometru. W celu ustalenia tych relacji wykonano badania konsystencji zapraw murarskich obydwiema metodami. Wyniki badań przedstawiono w publikacji [4], w której wkradły się dwie usterki: konsystencja oznaczana metodą stożka powinna być podana w centymetrach, zamiast w milimetrach oraz jedna ze średnich wartości konsystencji oznaczonej metodą penetrometru została wyliczona z błędem. Usterki te wpłynęły na niezbyt precyzyjne ustalenie zależności między wynikami pomiarów konsystencji obydwiema metodami. Praktyczne błędy wynikające z tego tytułu są niewielkie, jednak wpłynęły na potrzebę opracowania niniejszego artykułu, w którym usunięto wyżej wymienione usterki..Dalej

Modelowanie oddziaływań dynamicznych pociągu typu Pendolino na konstrukcje zabytkowych mostów kolejowych w Polsce

Przez pojęcie kolei dużych prędkości należy rozumieć wykonywanie przewozów pasażerskich z prędkościami wynoszącymi powyżej 200 km/h. W Polsce na temat budowy linii kolejowych dużych prędkości mówi się od wielu lat. Głównym celem jest modernizacja Centralnej Magistrali Kolejowej łączącej północ z południem kraju. W 1998 Polskie Koleje Państwowe wybrały na podstawie przeprowadzonego przetargu firmę Fiat Ferroviarra oferującą superszybkie pociągi Pendolino. Niestety podczas ogłaszania i realizacji przetargu nie uwzględniono stanu polskiej infrastruktury kolejowej, która nie jest gotowa na obsługę pociągów tego typu. W szczególności nie wzięto pod uwagę tego, że w Polsce większość mostów kolejowych posiada starą, nitowaną konstrukcję, która może nie sprostać obciążeniu dynamicznemu wywołanemu przez przejeżdżające pociągi z dużymi prędkościami. Dalej

 

Targi „Infrastruktura” 2014

Zakończyły się XII Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2014. Przez dwa dni Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie było miejscem, w którym przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozmawiali o rozwoju infrastruktury w Polsce. Szeroko poruszane były również tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W uroczystym otwarciu Targów „Infrastruktura” uczestniczyli przedstawiciele instytucji i urzędów państwowych, w tym m.in. Sejmu, Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Ministerstwa Gospodarki. Wśród obecnych gości byli również reprezentanci władz samorządowych, organizacji branżowych oraz środowiska biznesowego. Urszula Potęga, prezes MT Targi Polska, organizatora Targów „Infrastruktura”, podkreśliła, że formuła targów zmienia się, aby podążać za oczekiwaniami i odpowiadać na potrzeby branży infrastrukturalnej. Nowością tegorocznej edycji było umożliwienie spotkań B2B podczas workshopu.dalej

Wnioski z obrad 60. Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

W dniach 14–19 września 2014 roku odbyła się w Krynicy Zdroju 60. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB, której bezpośrednim organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Konferencję patronatem objęli: wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju – Elżbieta Bieńkowska, wicepremier minister gospodarki – Janusz Piechociński, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Lena Kolarska-Bobińska, główny inspektor nadzoru budowlanego – Robert Dziwiński, marszalek województwa lubelskiego – Sławomir Sosnowski, rektor Politechniki Lubelskiej – Piotr Kacejko. Tematem wiodącym Konferencji było „Budownictwo na obszarach zurbanizowanych – nauka, praktyka, perspektywy”. 4

Kształtowanie rozwiązań dwugałęziowych słupów
stalowo-betonowych

Projektowanie zespolonych słupów stalowo-betonowych jest procesem złożonym i wymaga uwzględnienia wielu czynników, wpływających na zachowanie tych elementów. Kształtowanie nowych rozwiązań powinno być poprzedzone analizą, umożliwiającą ocenę ich przydatności, nie tylko ze względu na nośność, czy sztywność, ale także inne cechy, niezbędne w określonych warunkach zastosowania tych słupów. Do takich cech można zaliczyć ciągliwość, rozumianą jako zdolność do akumulacji energii, dzięki czemu elementy konstrukcyjne zachowują nośność w sytuacji wystąpienia obciążenia wyjątkowego. Jednym z korzystnych rozwiązań konstrukcyjnych są dwugałęziowe słupy stalowe, złożone z dwuteowników szerokostopowych, w których przestrzeń pomiędzy pasami i środnikami wypełniona jest betonem. Takie elementy mogą mieć szerokie zastosowanie w budownictwie, na przykład w metodzie stropowej lub do wzmacniania istniejących słupów stalowych, które często wykonywane są właśnie z tego typu kształtowników (HEB , HEA czy HEM). 4

 

2015-01

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 1/2015
>>

English Summaries 1-15

>> Międzynarodowe Targi Budowlane i Wnętrzarskie Warsaw Build
>> Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2015 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)


"Przegląd Budowlany" poleca:
Knauf Mendera Halicka

Obliczanie konstrukcji żelbetowych
według Eurokodu 2
Zasady ogólne i zasady dotyczące budynków

Autor: Michał Knauff

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce zostały przedstawione podstawowe zasady obliczania według Eurokodu 2 konstrukcji żelbetowych, ze wzmiankami o konstrukcjach sprężonych i konstrukcjach niezbrojonych. Najważniejszą jej zaletą są precyzyjnie opisane metody wykonywania obliczeń. Przedstawione treści stanowią uporządkowanie przepisów pochodzących z kilku norm w formie zwięzłego algorytmu scalającego wszystkie potrzebne informacje. Niektóre zasady konstruowania, np. wyznaczania długości zakotwienia zbrojenia na podporach i kotwienia zbrojenia fundamentów, są przestawione w sposób prostszy niż w normie. W sposób uporządkowany i przejrzysty zostały także opisane: przepisy dotyczące obliczania ze względu na ścinanie, informacje dotyczące wyznaczania wytrzymałości
betonu i współczynnika pełzania w zależności od jego wieku, sposoby obliczania sił wewnętrznych w silosach, konsekwencje zastosowania
tzw. alternatywnego wyboru kombinacji obciążeń w stanie granicznym nośności oraz zastosowanie tych zasad do projektowania belek i płyt ciągłych.

Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięciaAutorzy: Zbigniew Mendera, Leszek Szojda,
Grzegorz Wandzik

Wydawnictwo Naukowe PWN 2012

W książce omówiono zasady projektowana kratowych konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia. Autorzy przybliżają najaktualniejsze wymagania wynikające z wprowadzenia w Polsce norm europejskich PN-EN. Książka ma na celu ułatwienie projektantom nawigacji w rozbudowanej strukturze norm obowiązujących od 2010 roku. Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów, w których omówiono ogólne wiadomości związane z projektowaniem linii elektroenergetycznych, w tym stosowaną terminologię, metody zapewnienia niezawodności linii przesyłowych, podstawowe elementy linii elektroenergetycznych:

– przewody i izolatory, a także podstawowe wymagania elektryczne mające wpływ na kształtowanie konstrukcji wsporczych;

– normowe zasady określania oddziaływań na przewody i słupy;

– analizę przewodów według zasad mechaniki cięgien wraz z ustalaniem sił oddziaływania przewodów na konstrukcje wsporcze.

Projektowanie zbiorników żelbetowych. Zbiorniki na ciecze
Autorzy: Anna Halicka, Dominika Franczak

Wydawnictwo Naukowe PWN 2013

Drugi tom nowoczesnego podręcznika poświęconego
projektowaniu zbiorników żelbetowych na materiały sypkie i ciecze, uwzględniającego zalecenia najnowszych norm europejskich. Autorki kompleksowo omówiły najważniejsze zasady i reguły obliczeniowe dotyczące projektowania, realizacji i napraw zbiorników przemysłowych,
zbiorników w oczyszczalniach ścieków i zbiorników wodociągowych.
W pierwszej części tego tomu opisały; oddziaływania i obciążenia wywierane na zbiorniki (Eurokod 2-3 – projektowanie zbiorników żelbetowych, Eurokod 1-4 – obciążenia oddziałujące na zbiorniki i silosy), zasady obliczania sił wewnętrznych na ściany zbiorników o przekroju kołowym oraz na zbiorniki prostopadłościenne; obliczanie sił wewnętrznych metodą elementów skończonych; zasady wymiarowania, konstruowania i zbrojenia zbiorników; wykonawstwo, szczególne konstrukcje zbiorników oraz ich trwałość, awarie i naprawy.Szczególną zaletą książki są wyczerpujące omówienia i komentarze do wymagań normowych w zakresie projektowania zbiorników na ciecze.


Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007