Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

2017-10 PB

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
 
>> Spis treści 10/2017
>>

Summaries in Polish
10/2017

Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2018 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

REKLAMA

xx

eurobudowa


dbd

 

XVIII Spotkanie regionalnych organizacji budowlanych Grupy Wyszehradzkiej v-4

Od 24 do 27 sierpnia br. na Bachledówce k. Zakopanego odbywało się spotkanie regionalnych organizacji budowlanych (izb i związków) tzw. „małej” Grupy Wyszehradzkiej V-4. Tym razem gospodarzem spotkania były Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie (MOIIB) i Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) – Oddział Małopolski w Krakowie. Oprócz gospodarzy uczestnikami spotkania były delegacje: Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (CKAIT) – z regionu Ostrava, Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników Budownictwa (CKAIT) i Czeskiego Związku Inżynierów Budowlanych (CSSI) – z regionu Karlove Vary, Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI) – z regionu Trnava, Słowackiej Izby Inżynierów Budownictwa (SKSI) i Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa (SZSI) z regionu Koszyce oraz Regionalnej Izby Inżynierskiej – BOMEK w Miszkolcu. Ponadto w spotkaniu uczestniczył Pavel Křeček – przewodniczący Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ČKAIT). Było to już osiemnaste spotkanie regionalnych organizacji budowlanych, które na mocy porozumień zawartych pomiędzy poszczególnymi organizacjami są organizowane rokrocznie, począwszy od 1999 roku, każdorazowo w innym kraju. dalej

Deklaracje środowiskowe wyrobów budowlanych narzędziem wspierającym rozwój zrównoważonego budownictwa

W dobie dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i szybkiego przyrostu ludności świata, budownictwo stanowi prężnie rozwijający się sektor gospodarczy, pochłaniający ogromne ilości surowców i energii. Z raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA 2015) wynika, że ponad 30% światowej produkcji energii oraz blisko 50% masy przetwarzanych materiałów jest wykorzystywane w sektorze budowlanym..Dalej

Ekologiczne budownictwo wysokie na przykładzie
Shanghai Tower

87

Z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego idealnym budynkiem byłby taki budynek, który w minimalnym stopniu odpowiedzialny byłby za pogarszanie się stanu środowiska naturalnego. Z drugiej jednak strony nie da się całkowicie wyeliminować negatywnego oddziaływania budowy i użytkowania budynku na środowisko. Cykl życia budynku mieszkalnego w naszej części Europy szacuje się na ok. 100 lat. Daje to wyobrażenie o skali oddziaływania na środowisko i pokazuje jednocześnie, że celowe byłoby rozpoczęcie prac nad opracowaniem odpowiednich zasad zapewniających dopuszczalny poziom oddziaływania.dalej

Czynniki atmosferyczne i środowiskowe wpływające na zagrożenia, awarie i katastrofy obiektów budowlanych

103

Obserwowane w ostatnich latach zmiany klimatu powodują na terenie Polski występowanie ekstremalnych zjawisk klimatycznych, takich jak fale upałów, deszcze nawalne i związane z nimi podtopienia, a także powodzie. Do zjawisk tych należy również zaliczyć huragany i trąby powietrzne, osuwiska, śniegi i oblodzenia, a także zjawiska parasejsmiczne, erozje i skażenia środowiska, zawilgocenia, drgania, oraz obciążenia dynamiczne. Skutki zmian klimatu szczególnie odczuwalne są w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców), co wynika z koncentracji ludności, zabudowy jak i infrastruktury.
Krótkotrwałe, intensywne deszcze nawalne powodują w miastach problemy z ich natychmiastowym odbiorem i zagospodarowaniem wody deszczowej w budynku lub jego otoczeniu. Jedną z metod może być alternatywne wykorzystanie zgromadzonej wody deszczowej w zbiornikach magazynujących, np. na cele bytowe. Do retencjonowania wód deszczowych mogą także służyć dachy zielone. 4

 

Wprowadzenie i tematyka konferencji naukowo-
-technicznych „Ekologia a budownictwo”

Na odbywających się od roku 1989 ogólnopolskich interdyscyplinarnych konferencjach naukowo-technicznych „Ekologia a Budownictwo” w Bielsku-Białej przedstawiono ponad 600 referatów. Były one opracowane na zamówienie organizatorów lub zgłoszone przez uczestników. Łącznie na 22 konferencjach wystąpiło ze swoimi referatami ponad 200 autorów.

Problemy przedstawione w referatach obejmowały szeroką tematykę ekologii i zrównoważonego rozwoju budownictwa, w tym m.in.:
• Zagadnienia prawno-organizacyjne budownictwa ekologicznego, energooszczędnego i zrównoważonego.
• Rola administracji państwowej i samorządowej oraz uczestników procesu budowlanego w ochronie środowiska.
• Aktualne problemy ochrony środowiska w budownictwie.
• Wyjątkowe warunki klimatyczne wpływające na budownictwo.
• Proekologiczne materiały i wyroby budowlane – materiały odnawialne, recykling i wykorzystanie odpadów.
• Skutki techniczne, ekonomiczne i społeczne skażenia obiektów budowlanych i sposoby ich neutralizacji.
• Ekologia terenów zurbanizowanych, aspekty społeczne i psychologiczne.
• Kształcenie ekologiczne w działalności budowlanej,
• Rewitalizacja obiektów, terenów poprzemysłowych i innych.
• Różne zagadnienia ekologiczne w budownictwie oraz problemy korozji biologicznej.
• Problemy projektowania i utrzymania obiektów budowlanych zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju. dalej

Wskaźniki energetyczne w ocenie środowiskowej budynków i wyrobów budowlanych

12

Efektywność wykorzystania energii jest jednym z podstawowych zagadnień dotyczących rozwoju zrównoważonego. W budownictwie stanowi jedno z wymagań podstawowych, które w wielu krajach rozwija się w kierunku standardu budynków o niemal zerowej charakterystyce energetycznej, w których zmniejszone zapotrzebowanie na energię w znaczącym stopniu oparte jest na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
W wymiarze zrównoważenia uwzględnia się trzy aspekty:
• środowiskowy, dotyczący ograniczenia zapotrzebowania na energię pierwotną oraz związaną z tym emisję gazów cieplarnianych,
• socjalny, w zakresie zapewnienia komfortu w budynkach: termicznego, jakości powietrza i oświetlenia pomieszczeń,
• ekonomiczny, dotyczący zmniejszenia całkowitych kosztów w cyklu życia. 4

 

Projekt, realizacja, użytkowanie – problemy dachu pełnego niewentylowanego o konstrukcji wiązara drewnianego – studium przypadku

Budowa dachu powinna uwzględniać wszystkie zjawiska cieplno-wilgotnościowe zachodzące w przegrodach zewnętrznych, czyli zjawisko przepływu pary wodnej oraz transportu ciepła. Przepisy prawne – W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015, poz.1422) określają najważniejsze wytyczne dla różnego rodzaju przegród budowlanych. Każdy materiał budowlany ulega także starzeniu. Na tempo zużycia materiałów użytych do budowy warstw dachu wpływa szereg różnorodnych czynników. Sama prawidłowa budowa przegrody, dobranie właściwych materiałów nie gwarantuje prawidłowej pracy dachu, ważne tu są także technologie, wykonanie oraz eksploatacja..Dalej


"Przegląd Budowlany" poleca:
 
 

Ochrona i naprawa konstrukcji z betonu
komentarz do PN-EN 1504

Autorzy: Lech Czarnecki, Paweł Łukowski, Andrzej Garbacz

PWN, Warszawa 2016

Praca stanowi obszerne kompendium wiedzy o naprawach i ochronie konstrukcji betonowych, a zarazem przystępny komentarz, wręcz przewodnik wprowadzający czytelnika i użytkownika w zawiłości 10-częściowej normy PN-EN 1504 „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji budowlanych. Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności”. Na podstawie bardzo bogatego studium literatury światowej i krajowej oraz własnych doświadczeń Autorzy przedstawili bardzo aktualną problematykę napraw i ochrony konstrukcji betonowych w kontekście wymagań i zaleceń PN-EN 1504. Cytowane w pracy, dobrze wybrane, fragmenty normy są opatrzone komentarzem ułatwiającym zrozumienie i praktyczne wykorzystanie zaleceń normowych. Na podkreślenie zasługuje zamieszczenie w książce spisu tematycznie związanych i cytowanych norm europejskich z serii EN, międzynarodowych z serii ISO, polskich norm PN, norm niemieckich DIN, brytyjskich BS, francuskich NF, amerykańskich ASTM oraz dokumentów Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN).

Budownictwo a środowisko
Projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych

Autorzy: Praca zbiorowa, redakcja Zbigniew Bromberek

Wydawnictwo Zarządu Oddziału PZITB, Poznań 2017

Publikacja prezentuje rezultaty badań wykonanych na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, głównie przez doktorantów Studium Doktoranckiego „Budownictwo a Środowisko” oraz współpracujących z nimi badaczy. Wiodącymi tematami niniejszej monografii są projektowanie i modernizacja obiektów budowlanych. Niniejsza monografia została podzielona na dwie części, z których pierwsza prezentuje: modernizm, jego genezę i efekty jako środowisko naszych miast; próby twórczego dostosowania estetyki elewacji wielkopłytowej do wymogów i potrzeb współczesnego użytkownika; problemy wynikające z ponad pięćdziesięcioletniego użytkowania konstrukcji wielkopłytowych. Część druga zawiera rozdziały przedstawiające problematykę nowoczesnego projektowania konstrukcji. W poszczególnych rozdziałach przeczytamy: o barierach wejścia i umacniania pozycji przedsiębiorstwa na rynku budowlanym; o wzmacnianiu sprężonej płyty kanałowej […]

Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015-2016
Autor: Artur Kisiołek

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,
Poznań-Środa Wielkopolska 2017

Publikacja obok walorów o znaczeniu technicznym, do których należy syntetyczna prezentacja wybranych systemów stropowych, stanowi oryginalną analizę rynku produktów stropowych, koncentrując się na kwestiach marketingowych. Można ją z całym przekonaniem polecić dla szeroko pojętego grona uczestników procesu budowlanego, w tym głównie projektantów, wykonawców oraz ostatecznych nabywców.
Zaletą recenzowanej pracy jest to, iż przedstawia problematykę widzianą w dwóch płaszczyznach. Autor z jednej strony jako inżynier wykazuje znakomitą znajomość zagadnień technicznych, z drugiej zaś jako ekonomista sprawnie porusza się w obszarze reguł rynkowych, a zwłaszcza działań marketingowych.


ś

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015