Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany

Statoil

SP zwb

Posiedzenie Komitetu Technicznego ISO/TC98 w Kopenhadze (Dania)

2015-02

Komitet Techniczny ISO/TC98 „Podstawy projektowania konstrukcji” prowadzony jest w Polsce od jego powstania w 1961 roku. Działalność Komitetu polega na bieżącym przeglądzie norm ISO z dziedziny podstaw projektowania konstrukcji, ich aktualizacji i tworzeniu nowych dokumentów. Praca prowadzona jest obecnie w dwóch Podkomitetach. Doraźnie w związku z pracą nad aktualnymi normami powoływane są Grupy Robocze. Kolejne doroczne zebranie Komitetu, Podkomitetów i Grup Roboczych zorganizowano w Kopenhadze na zaproszenie Duńskiego Uniwersytetu Technicznego (DTU) w Lyngby, od 1 do 4 grudnia 2014 r. Wszystkie posiedzenia odbywały się w Lyngby w budynku Centrum Konferencyjnego DTU.dalej

Przykład wykorzystania zbiornika przemysłowego na cele konstrukcji wsporczej budynku usługowo-mieszkalnego

2015-02

W obecnych czasach ze względu na fakt rozrastających się aglomeracji miejskich, a także wzrost ceny gruntów budowlanych często mamy do czynienia z potrzebą budowy obiektów w terenach trudno dostępnych lub na terenach już wcześniej zurbanizowanych, które pierwotnie, w szczególności po drugiej wojnie światowej, przeznaczone były na działalność przemysłową dużych zakładów produkcyjnych. W niniejszym artykule przedstawiono przykład możliwości wykorzystania istniejącej
infrastruktury budowlanej na cele projektowanej inwestycji. Przedstawiono przykład udanej realizacji obiektu budowlanego posadowionego na zbiorniku przemysłowym. Opisano proces inwestycyjny, w którym autor odpowiadał za całość prac projektowych związanych z konstrukcją obiektu wraz z nadzorem autorskim. .Dalej

Analiza cyklicznych badań opinii mieszkańców o budynkach prefabrykowanych

Opinia mieszkańców budynków prefabrykowanych winna być jednym z elementów planowania i realizacji w pierwszej kolejności pilnych aktualnie działań naprawczych, a w drugiej dążenia do uruchomienia programów rewitalizacji. Działania takie służyć mogą nie tylko poprawie funkcjonalności i stanu technicznego budynków, ale również zmniejszeniu kosztów zużycia energii i eksploatacji, skorelowanej z utrzymaniem opłat eksploatacyjnych na podobnym poziomie, mimo wzrostu cen mediów. W przypadku podjęcia dialogu społecznego stwierdzono, na podstawie doświadczeń innych krajów, że w większym stopniu można liczyć na współpracę mieszkańców. Dowodzą tego też prowadzone od dziesięciu lat badania ankietowe. Ich podstawę stanowi autorski trójaspektowy algorytm opracowywania programów rewitalizacji. Szczególnym jego elementem są badania społeczne. Dalej

 

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej – Trwałość i skuteczność naprawobiektów budowlanych TISNOB 2014

2015-02

Od 19 do 21 listopada 2014 roku odbyła się w Poznaniu Konferencja Naukowa (IV Krajowa, II Międzynarodowa) „Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych”. W jej organizacji brały udział cztery uczelnie: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Department of Civil Engineering Auburn University USA. Komitet naukowy, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mieczysława Kamińskiego z Politechniki Wrocławskiej, tworzyło
15 profesorów z uczelni polskich i zagranicznych. Komitet Honorowy objęli: marszałek województwa wielkopolskiego, rektorzy uczelni organizatorów oraz przewodniczący poznańskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.dalej

Badanie kompozytu opartego na lekkich wypełniaczach (len i perlit) do zastosowań w budownictwie jako materiał ścienny

2015-02

Zrównoważony rozwój w budownictwie jest możliwy, gdy wykorzystuje się odnawialne surowce lub surowce wtórne z odpadów budowlanych albo z materiałów rozbiórkowych przetworzonych w drodze recyklingu. Przykładem surowców z sektora rolnictwa są włókna oraz zdrewniałe części lnu oraz konopi. Materiały te są ostatnio przedmiotem badań dotyczących wykorzystania ich jako składnika materiałów budowlanych. Na zachodzie Europy powstało już wiele budynków z paździerzy konopnych, wiązanych spoiwem mineralnym. W Polsce uprawa tych roślin drastycznie spadła w latach 90., jednak w nowy popyt na produkty lub odpady pochodzące z tych roślin jest argumentem za rozwojem tych upraw. W niniejszej pracy opisano rezultaty prac badawczych nad możliwością wykorzystania w budownictwie odnawialnego surowce rolnego, jakim jest len. 4

Optymalizacja czasowo-kosztowa w harmonogramowaniu wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych

Systemy pracy potokowej stosowane w realizacji wieloobiektowych przedsięwzięć budowlanych i mające swoje źródło w metodzie pracy równomiernej są nadal przedmiotem wielu badań. W literaturze światowej podstawą dla tworzenia modeli harmonogramowania z tym systemem pracy jest metoda oparta na koncepcji tzw. linii równowagi („Line of Balance”– LOB). Najczęściej rozpatrywanym kryterium harmonogramowania w tych systemach jest czas trwania całego przedsięwzięcia. Modele z tym kryterium mogą być wykorzystywane przez wykonawcę korzystającego z zasobów własnych lub zewnętrznych (podwykonawców). Przyjęcie kryterium czasu jest jednak pewnym uproszczeniem w planowaniu przedsięwzięć. Dodatkowym
parametrem, który można uwzględnić w harmonogramowaniu w tych systemach, jest koszt realizacji robót przedsięwzięcia. W modelach przedstawionych w pracy jest on interpretowany jako sumaryczny koszt strat z tytułu braku ciągłości pracy grup roboczych i „kar” z tytułu niedotrzymania terminów dyrektywnych zakończenia robót w obiektach wchodzących w skład przedsięwzięcia. 4

 

2015-02

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 2/2015
>>

English Summaries 2-15

>> Europejskie Centrum Solidarności – surowe piękno stali - Ruukki
>> Partnerstwo dla zrównoważonego budownictwa
>>

Badania

Badania deformacji
w materiałach sypkich podczas dynamicznego przepływu w silosach
, Maciej Niedostatkiewicz

Budżetowanie

Budżetowanie
w zarządzaniu przedsiębiorstwem
budowlano-
- montażowym
,
Roman Kotapski

Jeśli zainteresowały Państwa artykuły zamieszczone
w Przeglądzie Budowlanym, zachęcamy do skorzystania
z prenumeraty.

Formularz prenumeraty
na rok 2015 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.


Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007