Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
UDT UDT

 

22. spotkanie organizacji budowlanych krajów
Grupy Wyszehradzkiej

V4 2015

1–4 października 2015 roku w Gdańsku odbyło się kolejne, dwudzieste drugie, spotkanie organizacji budowlanych
(izb i związków) krajów Grupy Wyszehradzkiej V-4. Pierwsze spotkanie odbyło się w listopadzie 1994 roku w Bratysławie na Słowacji, a jego organizatorami były Słowacka Izba Inżynierów Budownictwa i Słowacki Związek Inżynierów Budownictwa. Do dzisiaj przedstawiciele tych organizacji spotykają się corocznie, każdorazowo w innym kraju Grupy V-4. Gospodarzami spotkania były: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), a uczestnikami delegacje: Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów
i Techników Budownictwa (CKAIT), Czeskiego Związku Inżynierów Budownictwa (CSSI), Słowackiej Izby
Inżynierów Budownictwa (SKSI), Słowackiego Związku Inżynierów Budownictwa (SZSI) oraz Węgierskiej
Izby Inżynierów (MMK). Stronę polską reprezentowali, ze strony PZITB: Ryszard Trykosko, przewodniczący,
Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny, Zygmunt Rawicki, członek zarządu głównego oraz Piotr Szymczak, przewodniczący Komitetu Młodej Kadry. Delegacji PIIB przewodniczył Andrzej Roch Dobrucki, prezes oraz prof. Zbigniew Grabowski, honorowy prezes i Stefan Czarniecki, wiceprezes Izby.
Inauguracja spotkania delegacji Grupy V-4 dalej

70 lat Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

70 lecie PWroc

Obchodzone w roku 2015 siedemdziesięciolecie Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego łączy się z jubileuszem 70 lat
działalności Politechniki Wrocławskiej, powołanej w sierpniu 1945 r., głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejącej już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie.
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego wywodzi się z Wydziału
Budownictwa, utworzonego 24 sierpnia 1945 r., jednego z czterech pierwszych wydziałów Politechniki Wrocławskiej.
Historia Wydziału do roku 1996 została opisana w artykule prof. Kazimierza Czaplińskiego zamieszczonym w „Inżynierii i Budownictwie” i Księdze 50-lecia Wydziału [3], a historia
65 lat działalności Wydziału – w publikacji [5]. W okresie 70 lat istnienia Wydziału zaszczytną funkcję dziekana pełniło 20 osób. W obecnej kadencji 2012-2016 Wydziałem
kieruje prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. zw. PWr...Dalej

Modelowanie jednoosiowego rozciągania i ściskania betonu na poziomie kruszywa

2015 Suchorzewski Nitka

Proces pękania jest fundamentalnym zjawiskiem w materiałach kruchych. Proces ten jest niezwykle skomplikowany z uwagi na niejednorodną strukturę materiałów
kruchych na różnych poziomach skali, zmieniających się w betonie od kilku nanometrów (zhydratyzowany
cement) do milimetrów (ziarna kruszywa). Dlatego przy opisie zachowania się betonu materiałowa
niejednorodność powinna być uwzględniona. Zrozumienie
procesu pękania jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji i optymalizacji zastosowanych
materiałów. Na poziomie mezoskali można w materiale kompozytowym,
jakim jest beton, wyróżnić 4 podstawowe fazy: kruszywo, zaprawę cementową, makropory i strefy przejściowe między kruszywem a zaprawą. Szczególnie obecność kruszywa i stref przejściowych jest ważna, ponieważ zawartość objętościowa kruszywa stanowi
70–75%, a strefy przejściowe o grubości około 50 μm są fazami najsłabszymi. To właśnie w tych strefach powstają jako pierwsze mikrorysy z uwagi na ich dużą porowatość. Zaletą modelowania na poziomie mezoskali jest fakt, że uwzględniona jest mikrostruktura,
co pozwala na dokładnie badanie powstawania, tworzenia się i propagacji mikro- i makrorys. Dalej

 

Podsumowanie 61. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB, Krynica 2015

2015 Krynica

20–25 września 2015 roku w Krynicy-Zdrój odbyła się 61. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. Organizatorem tegorocznej Konferencji był Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Konferencja krynicka to jedno z największych, najważniejszych i najciekawszych wydarzeń o szczególnie wysokim prestiżu dla środowisk akademickich, naukowo-badawczych i technicznych pracujących oraz działających przede wszystkim na rzecz budownictwa. W Konferencji uczestniczyło ok. 260 przedstawicieli największych ośrodków naukowych w Polsce oraz praktyków z branży budowlanej.dalej

Wrześniowe posiedzenie
Zarządu Głównego PZITB

2015 Zarząd

8 września odbyło się trzecie posiedzenie członków Zarządu
Głównego PZITB. Przewodniczący PZITB Ryszard Trykosko powitał przybyłych i wspomniał zmarłego profesora
dr. hab. inż. Andrzeja Łapko – kierownika Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa
i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, organizatora Biura Programu „Socrates Erasmus”, reprezentantanta uczelni w Europejskim Stowarzyszeniu Wydziałów Budownictwa (AECEF), wybitnego działacza
Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
przewodniczącego Komitetu Nauki PZITB, członka Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, eksperta
w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Rady Naukowej ITB, delegata krajowego do Federation du Beton, członka kolegiów redakcyjnych krajowych i zagranicznych
czasopism naukowych, organizatora międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, kierownika grantów naukowych, wykonawca projektów tematycznych „Tematic Network EUCEET”, autora licznych publikacji. Przewodniczącego Zarządu Głównego Bractwa Świętych Cyryla i Metodego, wyróżnionego orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami, odznaczonego Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznak Honorową „Za Zasługi dla Budownictwa” oraz wieloma innymi wyróżnieniami i nagrodami. 4

Statystyczna analiza własności mechanicznych splotów stalowych na podstawie wyników
badań wykonanych w laboratorium badawczym
materiałów i konstrukcji budowlanych

2015 Zwirski i Kańka

Przedmiotem artykułu jest analiza statystyczna własności mechanicznych splotów stalowych stosowanych
między innymi do sprężania konstrukcji betonowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań wykonanych w Laboratorium Badawczym Materiałów
i Konstrukcji Budowlanych.
Proces produkcyjny przedmiotowych splotów można podzielić na trzy zasadnicze etapy:
• produkcję walcówki,
• ciągnienie na zimno,
• splatanie drutów.
Materiał na walcówkę wytapiany jest w konwertorach.
Uzyskana stal ma zawartość węgla ok. 1%. Slaby do walcowania na gorąco wytwarzane są obecnie przy zastosowaniu technologii ciągłego odlewania. W wyniku walcowania
na gorąco powstaje pręt o średnicy 5–8 mm będący wyjściowym materiałem do ciągnienia. Regulowany
proces chłodzenia w powietrzu po walcowaniu pozwala na uzyskanie wymaganej struktury wewnątrz
materiału. Ze względu na dalszy przerób na zimno optymalną jest struktura bainityczna w całej objętości, gdyż
ma ona drobny i rozproszony cementyt
Pręt walcowany na gorąco ma na powierzchni warstwę zgorzeliny składającej się z tlenków żelaza FeO, Fe3O4, Fe2O3, która uniemożliwia proces ciągnienia, gdyż tlenki
te są twarde i kruche. Z tego względu usuwane są chemicznie podczas trawienia w kwasie solnym lub siarkowym z zastosowaniem inhibitora, aby nie doprowadzić do przetrawień.
4

 

2015-11

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 11/2015
>>

Summaries in English
11-2015

>> Siedziba NOSPR na światowym poziomie – WARBUD
>> Nowość MAPEI – DYNAMON RT POWDER – MAPEI
>> Bezpieczeństwo techniczne
na placach budów – UDT
>> Przeglądarka kosztorysów
na urządzenia mobilne – AthenaSoft
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2016 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015