Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Przegląd Budowlany
 


Inwestycje komunikacyjne Gdańska na przestrzeni 2009–2016 zrealizowane
przez Gdańskie Inwestycje Komunalne

Inwestycje komunalne podnoszą standard życia wspólnoty, stymulują jej rozwój gospodarczy, przynoszą korzyści
zewnętrzne, zwiększając chociażby atrakcyjność danej gminy. Jednak inwestowanie w infrastrukturę przyniesie zamierzony efekt wyłącznie w przypadku, gdy skorelowane będzie ze strategicznym planem jej zrównoważonego rozwoju. Stąd tak ważnym jest prowadzenie
długofalowego planowania jako elementu polityki rozwoju. Planowanie jest bowiem podstawową funkcją
zarządzania, służącą do ustalania celów i kierunków działalności organizacji oraz środków niezbędnych do ich realizacji, jest wyzwaniem stawianym kierownikom wszystkich szczebli zarządzania. dalej

Tunel – wyzwania dla zespołu
naukowego i projektowego

Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło, w tym przypadku pierwszy w Polsce, drążony tunel drogowy pod
dnem rzeki. Obiekt klasy” Large” ze względu na średnicę drążenia obu rur tunelu, wynoszącą około 12,5 m.
Do tego wykonywany w bardzo trudnych warunkach geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, jakie panują w rejonie delty Wisły, charakteryzujących się na przemian występującymi warstwami gruntów
słabonośnych i nośnych oraz dwoma poziomami wodonośnymi, z których górny, czwartorzędowy, podlega
silnym wpływom zmian poziomu wody w Martwej Wiśle, co dodatkowo komplikuje sytuację. Istotnym utrudnieniem było także usytuowanie tunelu w rejonie czynnych terenów portowych oraz jego stosunkowo płytkie zagłębienie, biorąc pod uwagę, że korona tunelu drążonego przebiega zaledwie około 9 m pod dnem rzeki i około 1 m poniżej palowych podpór nabrzeża portowego..Dalej

Wkład firmy PERI
w unowocześnienie
polskiego budownictwa

Od czasu, kiedy zaczęto używać deskowań do betonu, nawet w postaci deski, myślano, jak zracjonalizować zużycie materiału. Użytkownicy deskowań mieli świadomość,
że jednokrotne użycie wspomnianej wyżej deski jest marnotrawstwem, a kilkakrotne jej użycie przynosi
korzyść. W ślad za takim podejściem pojawiły się na budowach blaty deskowaniowe, prymitywne formy dostosowane do konkretnego, ale powtarzalnego kształtu elementu betonowego będącego przedmiotem deskowania. Tak narodziło się pierwsze deskowanie systemowe. Z upływem czasu deskowania systemowe stały się
coraz bardziej skomplikowane, przechodziły różne mutacje, aż w końcu zwyciężyła idea ich systematyzowania
w postaci modularnych elementów, z których można dobierając odpowiednią konfigurację, zbudować prawie dowolną formę dla betonu. Prawie dowolną, bo zawsze istnieje jakiś margines, który wymaga całkowicie indywidualnego podejścia. Wydawało się w tym momencie, że osiągnięto granicę rozwoju deskowań systemowych. Okazało się jednak, że za tą granicą pojawił się nowy obszar rozwoju – maszyny formujące. Dalej

 


Zamierzenia inwestycyjne Gdańska do 2020 roku

Gdańsk dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej otrzymał możliwość realizacji wielu ambitnych projektów
inwestycyjnych, służących szybszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu miasta. Plasujemy się w czołówce polskich miast, w wykorzystywaniu środków unijnych na projekty inwestycyjne. W latach 2004–2006
miastu i miejskim spółkom udało się pozyskać około 550 mln zł unijnych dotacji, a łączna wartość projektów
sięgnęła kwoty około 1,2 mld zł. W okresie 2007–2013, również dzięki unijnej pomocy zrealizowaliśmy szereg
nowych projektów za blisko 2,5 mld zł. Do dnia dzisiejszego wartość ta sięga już blisko 6 mld zł. dalej

Metody analityczne projektowania belek zespolonych drewniano-
-szklanych

Szkło mimo swoich licznych wad coraz częściej znajduje zastosowanie jako materiał konstrukcyjny. Obok konstrukcji typowo powierzchniowych, takich jak stropodachy przezierne czy elewacje szklane budynków, coraz
częściej pojawiają się również nośne elementy prętowe (belki, słupy) zbudowane ze szkła. Zaletami takich konstrukcji jest głównie efektowny wygląd, a w przypadku połączenia szkła z innymi materiałami również bezpieczeństwo konstrukcji.
Szkło, podobnie jak beton, charakteryzuje się wysoką wytrzymałościową na ściskanie (wytrzymałość chwilowa szkła zwykłego to nawet 800–1000 MPa), za to bardzo
niską wytrzymałością na rozciąganie osiągającą wartość chwilową rzędu 45 MPa (wartość wytrzymałości długotrwałej to ok. 7 MPa). W celu realizacji bezpiecznych konstrukcji
szklanych, o których nośności decyduje wytrzymałość materiału na rozciąganie przy zginaniu, pojawiło się kilka pomysłów wzmocnienia strefy rozciąganej belek z wykorzystaniem szkła.dalej

Współczesne metody zabezpieczania wykopów szerokoprzestrzennych

W dobie intensywnego rozwoju budownictwa oraz ograniczeń
urbanistycznych, wynikających z wielkości działek i zamierzeń budowlanych w sąsiedztwie istniejących
budynków, projektanci zmuszeni są do stosowania zabezpieczeń wykopów budowlanych metodami wywodzącymi się z nurtu głębokiego fundamentowania. Brak możliwości prowadzenia robót na tzw. „rozkop” jest jednym z powodów, dla którego coraz częściej stosuje się technologie zabezpieczania dla wykopów szerokoprzestrzennych. Składają się na to przyczyny techniczne i ekonomiczne. Te pierwsze wynikają z potrzeby zabezpieczania istniejących obiektów liniowych (dróg, linii kolejowych itp.), które nie mogą zostać wyłączone z ruchu lub z potrzeby prowadzenia robót poniżej sąsiadujących fundamentów, zwierciadła wody gruntowej, czy też w pobliżu akwenów. Drugą przyczynę stanowią względy ekonomiczne: ograniczenie kosztów wywozu gruntu ze ścisłego terenu miasta. 4

 

2016-04

Zapraszamy do lektury
wybranych artykułów
Przeglądu Budowlanego
w formacie PDF
>> Spis treści 04/2016
>>

Summaries in English
04-2016

>> Zdaliśmy egzamin celująco
WARBUD
>> INTERCENBUD – baza realnych cen do kosztorysów
AthenaSoft
>> Technologia w służbie
budownictwa wysokiego
PERI
>> Betoniarnia mobilna Rapid International Trakmix 250
Rapid International
>> Szkolenia specjalistyczne
szansą na rozwój kadry – AthenaSoft
Zachęcamy
do kupna
prenumeraty
zniżka
50%

dla Studentów,
 Członków PZITB
i PIIB.
Formularz prenumeraty
na rok 2016 >>

Prenumerata elektroniczna Przeglądu Budowlanego – wygodna w każdym miejscu!

Czytaj
elektroniczne wydanie
Przeglądu Budowlanego
na Swoim tablecie!


(Android, iOS, Windows)

Aby pobrać darmowy
program Adobe Reader
kliknij tu:
Reader

 
 

Bezpieczeństwo
na budowach

Nadzór budowy
i eksploatacji rusztowań
– gwarantem bezpieczeństwa PIGR

Podstawy konstruowania
i użytkowania rusztowań budowlanych

 
   

 

 

REKLAMA

eurobudowa

REKLAMA
dbd


"Przegląd Budowlany" poleca:
Mechanika budowli Redukcja drgań

Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie
Autor: Roman Nagórski

Wydawnictwo: PWN, Warszawa 2014

Książka jest adresowana do wszystkich kadr technicznych drogownictwa, a w szczególności do osób prowadzących badania i analizy nawierzchni drogowych, projektantów i konsultantów w zakresie konstrukcji nawierzchni, inżynierów prowadzących budowę i przebudowę dróg, a także do studentów, doktorantów i młodych pracowników nauki specjalności drogowych. Monografia jest pierwszą, tak obszerną publikacją z mechaniki stosowanej poświęconą nawierzchniom drogowym jako konstrukcjom budowlanym. Jest ona próbą wypełnienia luki, którą jest brak w budownictwie drogowym „własnej mechaniki”, a która mają budownictwo kubaturowe i mostowe (gdyż ich dotyczy prawie w całości mechanika
konstrukcji).

Mechanika budowli teoria i przykłady
Autor: Marian Paluch

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

W dobie komputerów, gdy buduje się coraz wyżej i coraz głębiej, tak bardzo jest potrzebna sprawdzona, autentyczna wiedza, która pozwala projektować i wykonywać konstrukcje inżynierskie bezpieczne, funkcjonalne, estetyczne, tanie, łatwe w montażu, słowem – optymalne. Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości. Książka wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien). Uczy metod obliczeniowych tych konstrukcji, twórczego myślenia i rzetelnego stosowania wiedzy w praktyce inżynierskiej. Książka przeznaczona jest dla studentów budownictwa, architektury i urbanistyki oraz ich wykładowców. Skorzystają z niej także projektanci i inżynierowie budownictwa.

Redukcja drgań konstrukcji budowlanych
Autor: Roman Lewandowski

Wydawnictwo PWN, Warszawa 2014

Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też zainteresować studentów i doktorantów wydziałów budowlanych i mechanicznych.Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2015