Redakcja: tel./faks (+48 22) 826 67 00
Palisander
2017 PB
 

 

2016-12

Przegląd Budowlany to:

 • miesięcznik naukowy,
 • artykuły w PB są punktowane do prac naukowych
 • miesięcznik branżowy dostarczający aktualnych informacji
 

Artykuł przesłany do Redakcji powinien zawierać:

Imię i nazwisko Autora lub Autorów

Tytuł naukowy i zakład pracy Autora (np. Politechnika Szczecińska)

TYTUŁ PRACY (BOLD)
(wielkość czcionki 14 pkt.)

(odstęp 3 entery)

Streszczenie

Streszczenie artykułu w języku polskim. Mile widziane dołączone streszczenie w języku angielskim. Tekst streszczenia nie powinien przekraczać 10 wierszy.

Wstęp

Tekst wstępu nie powinien przekraczać 10 wierszy.

1. TYTUŁ PIERWSZEGO ROZDZIAŁU ( BOLD)

1.1. Tytuł podrozdziału (bold)

Tekst proszę składać czcionką zwykłą 12 pkt. lub 14 pkt. przy odstępie pojedynczym z odstępem międzywierszowym (1,25 cm). Poszczególne fragmenty tekstu należy zaczynać akapitem. Praca nie musi posiadać numeracji stron.

Wzory w tekście prosimy umieszczać centrując je w obrębie kolumny. Wielkość czcionki we wzorach nie powinna być wyższa niż tekst podstawowy tj. 12 pkt. Przed i za wzorem prosimy stosować światło – 12 punktowe, np.:

(1.2)

Rysunki w tekście prosimy umieszczać centrując w obrębie kolumny. Opisy wewnętrzne rysunków nie powinny być większe niż tekst podstawowy – tj. 12 pkt., np.:

Podpisy pod rysunkami należy składać czcionką 11 punktową

BIBLIOGRAFIA lub LITERATURA

(WERSALIKI BOLD 11 pkt.) wg następującego wzoru:

[1] Lipiński J.: Fundamenty pod maszyny. Arkady, Warszawa 1985.

[2] Chvatal T.: Neuer schnell erhartender Zement. Zement Kalk Gips, nr 8/1973.

Pozycje literatury należy składać czcionką 11 punktową na odstępie pojedynczym.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY

(WERSALIKI BOLD 11 pkt.) wg następującego wzoru:

[1] Projekt zamienny fundamentu młota MPM 16000 B. krakowskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego, Kraków 1978

[2] PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna.


Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Przegląd Budowlany”:

 1. Do oceny każdej publikacji powołuje się niezależnych recenzentów spoza jednostki.
 2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
 4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
  a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do wiadomości autora.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; ale czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.

   

Jak przesłać artykuł?

 • pocztą na dyskietce lub płycie CD, DVD lub nośniku USB na adres redakcji:
  Redakcja „Przeglądu Budowlanego”,
  ul. Świętokrzyska 14 A,
  00-050 Warszawa

Prosimy pamiętać o podaniu dokładnego adresu zwrotnego Autora, na który po publikacji zostanie przesłany egzemplarz autorski.

 

   

UWAGA!
Artykuł po przesłaniu do redakcji zostanie oddany do recenzji. Wydanie opinii
i zakwalifikowanie artykułu do publikacji trwa około 2 miesięcy.

Polityka Prywatności
Zaprojektowane przez Fabrykę Promocji 2005-2007